Regulamin

Wszyscy goście zamieszkujący apartament zobowiązani są do przestrzegania poniższego regulaminu:

§1 Informacje ogólne

1. Podmiot świadczący usługi: CENTRUM PROJEKTÓW UNIJNYCH PAWEŁ
MROZOWSKI, Tadeusza Kościuszki 68, 26-500 Szydłowiec NIP: 799 187 2413, REGON:
364390973
2. Regulamin stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu apartamentów Vip
Warsaw Apartments zawieranej poprzez Stronę internetową https://vipwarsawapartments.pl
oraz zamieszczony na niej formularz rezerwacji lub za pomocą innych środków komunikacji
elektronicznej, lub z wykorzystaniem portali pośredniczących przy zawieraniu umów z
Usługodawcą.

 

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
Usługodawca – CENTRUM PROJEKTÓW UNIJNYCH PAWEŁ MROZOWSKI, Tadeusza
Kościuszki 68, 26-500 Szydłowiec NIP: 799 187 2413, REGON: 364390973
Klient – każdy podmiot, który korzysta z najmu krótkoterminowego apartamentów Vip
Warsaw Apartments. Klientem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Strony
internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą
lub zawodową tej osoby.
Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem
https://vipwarsawapartments.pl.
Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza rezerwacji lub
drogą elektroniczną i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy najmu
krótkoterminowego z Usługodawcą.
Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
zawierania umów na odległość (szczególnie w ramach Strony internetowej), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej
liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin – niniejszy regulamin rezerwacji oraz najmu krótkoterminowego apartamentów
Vip Warsaw Apartments.

 

§3 Warunki pobytu

1. Doba w apartamencie trwa od godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu Klienta do godz. 11:00
ostatniego dnia pobytu. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11:00
traktowane jest jako przedłużenie pobytu, za który zostanie naliczona kolejna opłata.
2. Klienci w dniu przyjazdu mają możliwość zameldowania przed 14:00 (tj. wcześniejsze
zameldowanie) oraz w dniu wyjazdu po 11:00 (tj. późniejsze wymeldowanie) po uprzednim
kontakcie z Usługodawcą, który potwierdzi taką możliwość zgodnie z posiadanymi
zasobami.

a) W przypadku zameldowania przed 14:00 obowiązuje opłata 70 PLN za każdą
“dodatkową” godzinę przed 14:00.
b) W przypadku wymeldowania po 11:00 obowiązuje opłata 70 PLN za każdą
“dodatkową” godzinę po 11:00.
c) W przypadku wcześniejszego wjazdu na parking w dniu zameldowania lub
późniejszego wyjazdu w dniu wymeldowania obowiązuje jednorazowa opłata 25 PLN.


3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany wcześniej, Klient powinien zgłosić
obsłudze do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Usługodawca uwzględni
życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pobrania depozytu w momencie zameldowania
Klienta w wysokości 500 PLN za pobyt.
5. Zdanie pokoju w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z obsługą obiektu.
6. Klient nie może przekazywać apartamentu i kluczy osobom trzecim, nawet jeśli nie
upłynął okres, za który uiścił należną opłatę. Osoby odwiedzające, niezameldowane w
obiekcie, mogą przebywać w apartamencie w godzinach od 7:00 do 22:00 po
wcześniejszym zawiadomieniu obsługi obiektu.
7. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do
przestrzegania ciszy nocnej od 22:00 do 6:00. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity
zakaz palenia papierosów. Usługodawca może odmówić dalszego świadczenia usług osobie
lub osobom, która/-re narusza/-ją tę lub pozostałe zasady lub obciążyć Wynajmującego karą
w wysokości 2000 zł.
8. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania imprez, spotkań
towarzyskich np. urodzin, imienin, wieczorów panieńskich, kawalerskich lub innych przyjęć.
9. Dopuszcza się zakwaterowanie zwierząt domowych po wcześniejszym poinformowaniu
Usługodawcy. Obowiązuje dodatkowa opłata w zależności od wielkości zwierzęcia.
10. Możliwość wykupienia przez Klienta usług dodatkowych lub doposażenia apartamentu
(m.in. usługa parkingowa, usługa concierge, usługa sprzątania, łóżeczko, dostawka i inne)
są zależne od ich dostępności. Klient ma dostęp do oferty usług dodatkowych wraz z cenami
na stronie https://vipwarsawapartments.pl lub bezpośrednio u Usługodawcy.
11. Produkty spożywcze i napoje dostępne dla Klientów w apartamencie są płatne zgodnie z
cennikiem umieszczonym w apartamencie.
12. Klienci są zobowiązani do przestrzegania zasad p. poż. oraz BHP. Zabrania się
wnoszenia i korzystania na terenie obiektu z urządzeń niestanowiących elementów
wyposażenia, w tym zasilanych energią elektryczną i mogących stwarzać zagrożenie
pożarowe.
13. Usługodawca świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku
zastrzeżeń dotyczących jego usług, Klient jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich do
obsługi obiektu, co umożliwi reakcję i rozwiązanie problemu.
14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny,
o podobnym lub wyższym standardzie i w podobnej lokalizacji w tej samej cenie.

 

§4 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest najem krótkoterminowy apartamentu oferowanego przez
Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej lub portali pośredniczących OTA (ang.
Online Travel Agencies) przy zawieraniu umów z Usługodawcą.
2. Usługodawca zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi apartamentu zgodnego z
opisem zawartym na Stronie internetowej lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów
z Usługodawcą oraz w terminie określonym w Rezerwacji, a Klient zobowiązany jest do
zapłaty ceny usługi określonej w Rezerwacji.

 

§5 Proces rezerwacji

1. Dokonanie rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Strony internetowej, poczty
elektronicznej lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z Usługodawcą jest
równoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie Umowy o krótkoterminowy
najem apartamentu pomiędzy Klientem i Usługodawcą na warunkach określonych w
Regulaminie.
2. Rezerwacji apartamentu można dokonać:

a) za pomocą formularza rezerwacji, umieszczonego na Stronie internetowej
https://vipwarsawapartments.pl,
b) drogą mailową na adres: rezerwacje@vipwarsawapartments.pl,
c) z wykorzystaniem portali pośredniczących OTA (ang. Online Travel Agencies) przy zawieraniu umów z Usługodawcą.

3. Klient dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia pobytu i
konkretnej daty zakończenia pobytu, wskazanie konkretnego apartamentu oraz liczby osób
mających przebywać w apartamencie.
4. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi możliwość dokonania Rezerwacji, wysyłając
Klientowi wiadomość email z potwierdzeniem oraz szczegółami Rezerwacji.
5. W przypadku wyboru metody rezerwacji apartamentu, o której mowa w §5 ust. 2 pkt b
wymagane jest:

a) uiszczenie pełnej kwoty rezerwacji poprzez przelew na wskazane konto bankowe
nie później niż 24 godziny od momentu wstępnego potwierdzenia przez Usługodawcę
dostępności wybranego terminu
lub
b) wpłacenie zadatku stanowiącego minimum 50% wartości rezerwacji poprzez
przelew na wskazane konto bankowe nie później niż 24 godziny od momentu wstępnego
potwierdzenia przez Usługodawcę dostępności wybranego terminu

6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji i nieprzyjęcia Klientów,
którzy podczas poprzednich pobytów rażąco naruszyli Regulamin lub normy społeczne
(m.in. znajdowali się pod wpływem środków odurzających, wykazywali się zachowaniami
agresywnymi wobec personelu i inne) z uwzględnieniem braku zwrotu kosztów rezerwacji
wobec Klienta.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji i nieprzyjęcia Klientów,
bez podania konkretnych przyczyn z uwzględnieniem pełnego zwrotu kosztów rezerwacji
wobec Klienta.

 

§6 Zmiany i anulowanie rezerwacji

1. W przypadku braku zaksięgowanej wpłaty, o której mowa w §5 ust. 4 Usługodawca
zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji.
2. Klient może anulować rezerwację apartamentu zgodnie z jej warunkami, kontaktując się z
Usługodawcą na adres: rezerwacje@vipwarsawapartments.pl
3. W przypadku braku anulacji Rezerwacji lub anulacji w dniu rozpoczęcia pobytu lub później
Klient będzie zobowiązany do uiszczenia całej opłaty za pobyt zgodnie z dokonaną
Rezerwacją.
4. W przypadku zmian w Rezerwacjach z inicjatywy Klienta jest on zobowiązany do
potwierdzenia ich z Usługodawcą drogą mailową. Zmiany mogą dotyczyć: liczby
przyjeżdżających gości, terminu pobytu lub usług dodatkowych.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wprowadzenia zgłoszonych przez
Klienta zmian w warunkach Rezerwacji, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie będzie to
możliwe. W przypadku braku możliwości wprowadzenia zmian, o których mowa w §6 ust. 4
Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów opisanych w §5 ust. 5 pkt a-b.
6. Zmiany lub anulowanie Rezerwacji dokonane przez Usługodawcę są możliwe wyłącznie w
przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej dopełnienie Umowy zawartej
pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, strajki, wojny, zamieszki, zajęcie
apartamentu przez organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, pozbawienie prądu,
energii grzewczej i wody wynikające z winy dostawców mediów lub nieoczekiwane
zniszczenia spowodowane pobytem poprzednich gości, które mogą znacząco wpłynąć na
jakość świadczonych usług podczas kolejnej Rezerwacji.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w §6 ust. 6 Usługodawca ma obowiązek
zaproponować Klientowi inny termin pobytu lub odstąpić od umowy zwracając klientowi
koszty opisane w §5 ust. 5 pkt a-b.
8. Usługodawca zastrzega zastrzega sobie prawo do anulowania Rezerwacji bez podania
powodu w przypadku stwierdzenia faktu wynajęcia apartamentu na cel niezgodny z
Regulaminem. W przypadku stwierdzenia opisanej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot
kosztów opisanych w §5 ust. 5 pkt a-b.
9. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż zadeklarowana podczas Rezerwacji,
Klient jest zobowiązany uiścić opłatę za dodatkowe osoby (50 PLN za dobę w przypadku
osoby pełnoletniej; 100 PLN za dobę w przypadku osoby małoletniej) lub zerwać umowę
zawartą pomiędzy Klientem i Usługodawcą.
10. W przypadku wcześniejszego zakończenia pobytu lub późniejszego rozpoczęcia pobytu
wynikającego z winy Klienta opłata za niewykorzystany okres będzie uzgadniania
indywidualnie pomiędzy Klientem oraz Usługodawcą.
11. Usługodawca zastrzega zastrzega sobie prawo do anulowania Rezerwacji bez podania
powodu z uwzględnieniem pełnego zwrotu kosztów rezerwacji na rzecz Klienta.

 

§7 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu
Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@vipwarsawapartments.pl
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia
nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą
rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w
terminie 30 dni.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail
Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę
sposób.

 

§8 Zobowiązania Hotres.pl

1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów, zapewnia wdrożenie
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń
informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do
przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
2. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania
danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz
Klient wyrażają zgodę.
3. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych
zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

a) szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
b) ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów
i usług przetwarzania
c) zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do
nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
d) regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych
i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

§9 Odpowiedzialność gości

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym
nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność
materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju
uszkodzenia, zniszczenia lub kradzież przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu,
powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.
3. Klienci podczas pobytu przyjmują odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie
apartamentu (tj. właściwe zamknięcie drzwi i okien, niepozostawianie włączonych sprzętów
RTV AGD, zakręcenie wody, zakręcanie gazu i inne).
4. Każdorazowo opuszczając pokój Klient powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Za
zgubiony klucz pobierana będzie opłata w wysokości 1000 PLN.
5. Klienci będą odpowiedzialni za wszelkie szkody lub zniszczenia powstałe w ich mieniu lub
mieniu jakichkolwiek innych osób/podmiotów, przebywających w apartamentach.
6. Klienci zobowiązują się do pokrycia kosztów wyrządzonych przez nich szkód w
apartamencie, na podstawie stawek za sprzęt/meble/wyposażenie określonych przez Firmę.
7. Klienci zgadzają się na wycenę szkód dokonaną przez Firmę i zobowiązują się dokonać
bezwarunkowej akceptacji kosztów powstałych szkód w apartamencie oraz zrzekają się
wszelkich roszczeń oraz sprzeciwów co do wyceny szkód.
8. Firma potrąca kwotę oszacowanej szkody z wpłaconej gotówkowej kaucji gwarancyjnej,
depozytu lub pobiera kwotę od Klientów. Klienci niniejszym wyrażają zgodę na takie
potrącenie. W sytuacji gdyby kaucja nie była wystarczająca na pokrycie szkód, Klient
zobowiązuje się do pokrycia wartości zaistniałych szkód i wyraża zgodę na obciążenie
swojej karty kredytowej po wyjeździe.
9. W przypadku spowodowania szkód lub/i naruszenia regulaminu naliczone zostaną
dodatkowe kary umowne, za każdy przypadek naruszenia regulaminu, nie wyłączona jest
możliwość dochodzenia osobno odszkodowania ponad wartość kar umownych.
Ponadto Firma jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wysokości
przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej oraz wartości innych szkód,
niemożliwych do wyceny w momencie ich likwidacji.
10. Usługobiorca zobowiązuje się nie dostarczać, przekazywać ani publikować żadnych
treści o charakterze bezprawnym.
11. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas pobytu w apartamencie ponosi klient
widniejący jako podmiot opłacający rezerwację.

 

§10 Odpowiedzialność obiektu

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych
do obiektu przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art.
846-849 Kodeksu Cywilnego.
2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego klienta w
apartamencie mogą zostać odesłane na adres Klienta na jego prośbę oraz na jego koszt. W
przypadku gdy Usługodawca nie otrzyma takiej dyspozycji przechowa te przedmioty przez
okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
3. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

a) zmiany stanu nieruchomości, wyposażenia, jego standardu, na które nie ma
bezpośredniego wpływu i/lub kontroli,
b) urazy, rozstrój zdrowia, uszkodzenia ciała, choroby, śmierć Klientów apartamentów
oraz ich straty materialne oraz dodatkowe koszta lub niewygody spowodowane
podczas pobytu w lokalu albo w związku z pobytem w nim, wynikające ze stanu
lokalu/nieruchomości, stanu instalacji elektrycznej, hydrauliki, warunków
atmosferycznych czy zaniedbań właściciela,
c) wszelkie mienie Klientów, rzeczy osobiste Klientów, samochód i jego zawartość
podczas pobytu, oraz wszelkie inne rzeczy przechowywane w apartamentach i
utracone korzyści Klientów,
d) prace budowlane, wykończeniowe i remonty odbywające się w sąsiedztwie
apartamentu oraz związany z nimi hałas, chwilowe przerwy w dostawie mediów.

4. Klienci zobowiązują się, że w przypadku, w którym jakakolwiek osoba trzecia wystąpiłaby
przeciwko Firmie z jakimkolwiek roszczeniem lub żądaniem w związku z uszkodzeniem
ciała, wywołaniem rozstroju zdrowia lub śmiercią jakiejkolwiek osoby, która w momencie
uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia lub śmierci przebywała na terenie
mieszkania, bądź podjęłaby względem Firmy inne działania mające na celu pociągnięcie jej
do odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia lub śmierci
takiej osoby, Klienci zaspokoją roszczenia, spełnią żądania takiej osoby trzeciej lub zwolnią
Firmę od obowiązku świadczenia z tego tytułu.

 

§11 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w postanowieniach Regulaminu w
dowolnym czasie i w zależności od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany
postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu
do organizacji nadrzędnych.
2. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia
obsługi oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo do wglądu do swoich
danych osobowych i ich aktualizacji.
3. Obsługa obiektu zastrzega sobie prawo do wejścia do apartamentu w każdym momencie
pobytu Klientów bez uprzedniej informacji o tym fakcie.


Prosimy o stosowanie się do regulaminu i życzymy udanego pobytu!