Regulamin

Wszyscy goście zamieszkujący apartament zobowiązani są do przestrzegania poniższego regulaminu:

§1 Informacje ogólne

1. Podmiot świadczący usługi: CENTRUM PROJEKTÓW UNIJNYCH PAWEŁ MROZOWSKI, Tadeusza Kościuszki 68, 26-500 Szydłowiec NIP: 799 187 2413, REGON: 364390973

2. Regulamin stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu apartamentów Vip Warsaw Apartments zawieranej poprzez Stronę internetową https://vipwarsawapartments.pl oraz zamieszczony na niej formularz rezerwacji lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, lub z wykorzystaniem portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

Usługodawca –  CENTRUM PROJEKTÓW UNIJNYCH PAWEŁ MROZOWSKI, Tadeusza Kościuszki 68, 26-500 Szydłowiec NIP: 799 187 2413, REGON: 364390973

Klient – każdy podmiot, który korzysta z najmu krótkoterminowego apartamentów Vip Warsaw Apartments. Klientem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Strony internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem https://vipwarsawapartments.pl.

Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza rezerwacji lub drogą elektroniczną i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy najmu krótkoterminowego z Usługodawcą.

Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (szczególnie w ramach Strony internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin rezerwacji oraz najmu krótkoterminowego apartamentów Vip Warsaw Apartments.

§3 Warunki pobytu

1. Doba w apartamencie trwa od godz. 14:00 pierwszego pobytu dnia Klientów(a) do godz.
11:00 ostatniego dnia pobytu. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie
11:00 traktowane jest jako przedłużenie pobytu, za który zostanie naliczona kolejna opłata.
Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu Klientów lub poprzez portal internetowy
przelewem z góry za cały okres.

2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany wcześniej, Klient powinien zgłosić
obsłudze do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Usługodawca
uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

3. Zdanie pokoju w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z obsługą obiektu.

4. Klient nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który
uiścił należną opłatę. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w obiekcie, mogą
przebywać w apartamencie w godzinach od 7:00 do 22:00 po wcześniejszym
zawiadomieniu obsługi obiektu.

5. Usługodawca świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku
zastrzeżeń dotyczących jego usług, Klient jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich do
obsługi obiektu, co umożliwi reakcję i rozwiązanie problemu. Usługodawca zastrzega
sobie prawo do zmiany apartamentu na inny o podobnym lub wyższym standardzie.

6. Napoje są płatne zgodnie z cennikiem umieszczonym w apartamencie.

7. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do
przestrzegania ciszy nocnej od 22:00 do 6:00. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity
zakaz palenia papierosów. Usługodawca może odmówić dalszego świadczenia usług
osobie lub osobom, która/-re narusza/-ją tę lub pozostałe zasady lub obciążyć
Wynajmującego karą w wysokości 200 zł.

8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju
uszkodzenia, zniszczenia lub kradzież przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu,
powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób. Prosimy o dbanie o wynajęty
apartament: o wyłączanie nieużywanego oświetlenia, zakręcanie wody, zamykanie
okien, zakręcanie gazu.

§4 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest najem krótkoterminowy apartamentu oferowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej lub portali pośredniczących OTA (ang. Online Travel Agencies) przy zawieraniu umów z Usługodawcą.

2. Usługodawca zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi apartamentu zgodnego z opisem zawartym na Stronie internetowej lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Usługodawcą oraz w terminie określonym w Rezerwacji, a Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny usługi określonej w Rezerwacji.

§5 Proces rezerwacji

1. Rezerwacji apartamentu można dokonać:a) za pomocą formularza rezerwacji, umieszczonego na Stronie internetowej https://vipwarsawapartments.plb) drogą mailową na adres: rezerwacje@vipwarsawapartments.pl,c) wykorzystaniem portali pośredniczących OTA (ang. Online Travel Agencies) przy zawieraniu umów z Usługodawcą.

2. Dokonanie rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Strony internetowej, poczty elektronicznej lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z Usługodawcą jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie Umowy o krótkoterminowy najem apartamentu pomiędzy Klientem i Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie. Klient dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia pobytu i konkretnej daty zakończenia pobytu oraz wskazanie konkretnego apartamentu.

3. Liczba osób mających przebywać w apartamencie wskazywana jest przez Klienta w trakcie Rezerwacji.

4. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi możliwość dokonania Rezerwacji, wysyłając Klientowi wiadomość email z potwierdzeniem oraz szczegółami Rezerwacji.

5. Klient może anulować rezerwację apartamentu zgodnie z jej warunkami, kontaktując się z Usługodawcą na adres: rezerwacje@vipwarsawapartments.pl

6. W przypadku braku anulacji rezerwacji lub anulacji w dniu rozpoczęcia pobytu lub później Klient będzie zobowiązany do uiszczenia całej opłaty za pobyt zgodnie z dokonaną Rezerwacją.

7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:a) komputer z dostępem do Internetu,b) dostęp do poczty elektronicznej,c) przeglądarka internetowa,d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

§6 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@vipwarsawapartments.pl

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§7 Zobowiązania Hotres.pl

1.  Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

2. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Klient wyrażają zgodę.

3. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

a) szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych

b) ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

c) zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

d) regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

§8 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych
do obiektu przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art.
846-849 Kodeksu Cywilnego.

2. Każdorazowo opuszczając pokój Klient powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Za
zgubiony klucz pobierana będzie opłata w wysokości 200 zł.

3. W przypadku skrócenia lub anulowania okresu wynajmu, opłata za nie wykorzystany okres
będzie uzgadniana indywidualnie.

4. Obsługa obiektu zastrzega sobie prawo do wejścia do apartamentu w każdym momencie
pobytu Klientów bez uprzedniej informacji o tym fakcie.

5. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia
obsługi oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo do wglądu do swoich
danych osobowych i ich aktualizacji.

6. W apartamencie może przebywać tylko taka ilość osób jaka była zgłoszona przy
dokonywaniu rezerwacji lub przed przyjazdem. Zmiana ilości osób przebywających w
apartamencie jest możliwa po ustaleniu z obsługą apartamentu.

7. Usługobiorca zobowiązuje się nie dostarczać, przekazywać ani publikować żadnych treści o charakterze bezprawnym.

8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na apartament o
podobnym lub wyższym standardzie i w podobnej lokalizacji w tej samej cenie.
Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
– zmiany stanu nieruchomości, wyposażenia, jego standardu, na które nie ma
bezpośredniego wpływu i/lub kontroli,
– urazy, rozstrój zdrowia, uszkodzenia ciała, choroby, śmierć Klientów apartamentów oraz ich
straty materialne oraz dodatkowe koszta lub niewygody spowodowane podczas pobytu w
lokalu albo w związku z pobytem w nim, wynikające ze stanu lokalu/nieruchomości, stanu
instalacji elektrycznej, hydrauliki, warunków atmosferycznych czy zaniedbań właściciela,
– wszelkie mienie Klientów, rzeczy osobiste Klientów, samochód i jego zawartość podczas
pobytu, oraz wszelkie inne rzeczy przechowywane w apartamentach i utracone korzyści
Klientów,
– Klienci będą odpowiedzialni za wszelkie szkody lub zniszczenia powstałe w ich mieniu
lub mieniu jakichkolwiek innych osób/podmiotów, przebywających w apartamentach.
Klienci zobowiązują się, że w przypadku, w którym jakakolwiek osoba trzecia wystąpiłaby
przeciwko Firmie z jakimkolwiek roszczeniem lub żądaniem w związku z uszkodzeniem
ciała, wywołaniem rozstroju zdrowia lub śmiercią jakiejkolwiek osoby, która w momencie
uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia lub śmierci przebywała na terenie
mieszkania, bądź podjęłaby względem Firmy inne działania mające na celu pociągnięcie
jej do odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia lub
śmierci takiej osoby, Klienci zaspokoją roszczenia, spełnią żądania takiej osoby trzeciej
lub zwolnią Firmę od obowiązku świadczenia z tego tytułu,
– Klienci naprawią wszelką szkodę wyrządzoną w apartamencie, na podstawie stawek za
sprzęt/meble/wyposażenie określonych przez Firmę. Klienci zgadzają się na wycenę
szkód dokonaną przez Firmę i zobowiązują się nie zgłaszać żadnych sprzeciwów wobec
dokonanej wyceny. Klienci zobowiązują się dokonać bezwarunkowej akceptacji kosztów
powstałych szkód w apartamencie oraz zrzekają się wszelkich roszczeń oraz sprzeciwów
co do wyceny szkód. W przypadku zaistniałych szkód spowodowanych przez Klientów,
Klienci zobowiązują się pokryć koszty zniszczeń lub strat w wyposażeniu. Firma potrąca
kwotę oszacowanej szkody z wpłaconej gotówkowej kaucji gwarancyjnej lub pobiera kwotę
od Klientów. Klienci niniejszym wyrażają zgodę na takie potrącenie. W sytuacji gdyby kaucja
nie była wystarczająca na pokrycie szkód, Klient zobowiązuje się do pokrycia szkód i
wyraża zgodę na obciążenie swojej karty kredytowej kwotą odpowiadającą wartości
zaistniałych szkód.
W przypadku spowodowania szkód lub/i naruszenia regulaminu naliczone zostaną
dodatkowe kary umowne, za każdy przypadek naruszenia regulaminu, nie wyłączona jest
możliwość dochodzenia osobno odszkodowania ponad wartość kar umownych.
Ponadto Firma jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wysokości
przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej oraz wartości innych szkód, nie
możliwych do wyceny w momencie ich likwidacji.

Prosimy o stosowanie się do regulaminu i życzymy udanego pobytu.